Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen die Opdrachtgever met Student Transcript aangaat en zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Student Transcript voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Student Transcript en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat kennis te hebben gehad van toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de Algemene Voorwaarden aan personen die geen partij zijn bij de overeenkomst, maar toch van de diensten van Student Transcript gebruik maken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Student Transcript.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offerten en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Student Transcript zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Student Transcript kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Student Transcript daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Student Transcript anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Student Transcript niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Tarieven

 1. Prijzen worden berekend aan de hand van opnameminuten.
 2. Het tarief voor de geleverde dienst wordt afgerond op hele minuten.
 3. Om voorafgaande zekerheid te vragen voor beoogde kosten, heeft Student Transcript het recht een voorschot aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Informatievoorziening Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient Student Transcript van alle benodigde opnamematerialen te voorzien.
 2. Opdrachtgever dient zelf eerlijk te zijn over de kwaliteit van de opname. In alle redelijkheid dient deze naar behoren te zijn, wat inhoudt dat minimaal 80% van de opname in eenmaal verstaanbaar moet zijn. Indien dit niet het geval blijkt, rekent Student Transcript extra vergoeding conform de gebruikelijke tarieven. Hierover zal Opdrachtgever voor verwerking van de opdracht worden geïnformeerd. Het staat Opdrachtgever vrij op dat moment de opdracht in te trekken.

Artikel 5 Geheimhouding

 1. Student Transcript is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke of beroepsplicht bekendmaking vergt. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 2. Indien door Opdrachtgever gewenst zal Student Transcript een geheimhoudingsverklaring opstellen.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Student Transcript geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Student Transcript niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Student Transcript of van derden daaronder begrepen.
 2. Voor zover Student Transcript ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Student Transcript indien mogelijk gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Annulering

 1. Indien Opdrachtgever na het inleveren van de opname de opdracht wenst te annuleren, wordt afhankelijk van het reeds verrichte werk een percentage van de afgesproken prijs in rekening gebracht, met een minimum van 10%.

Artikel 8 Klachtprocedure

 1. Klachten na beëindiging van de werkzaamheden kunnen te allen tijde schriftelijk worden ingediend. Echter, klachten ontslaan Opdrachtgever niet van betalingsplicht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Student Transcript voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Student Transcript n verrichtte werkzaamheden.
 2. Student Transcript is niet aansprakelijk voor het verwerken van een door Opdrachtgever foutief verstuurd bestand.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dienst steeds te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, op een door Student Transcript aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Student Transcript is aangegeven.
 2. In het geval er sprake is van een aanbetaling dan wordt de eerste transcriptie aangeleverd nadat deze aanbetaling ontvangen is.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Op dat moment zal er bovenop het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.
 4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, inclusief kosten van rechtskundige bijstand, die Student Transcript moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Student Transcript heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Student Transcript kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Student Transcript kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Student Transcript te compenseren met bedragen die hij meent tegoed te hebben van Student Transcript.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever en/of Opdrachtgever zijn bedrijf aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn door Student Transcript.

Artikel 11 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het juiste opnamebestand.
 2. Opdrachtgever is verplicht eerlijkheid te verschaffen over de kwaliteit van het opnamebestand indien deze abominabel is.

Artikel 12 Toepasselijkheid recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Student Transcript is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Student Transcript is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Student Transcript het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter .
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32131534 en zijn te vinden op de website van Student Transcript en zijn tevens op te vragen via info@studenttranscript.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Student Transcript.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


maak een audio bestand

upload het bestand

kies de vorm van uitwerking

nu zijn wij aan de beurt

binnen 3- 5 werkdagen je Word-bestand